Browsed by
Автор: admin

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Аксаково

Докладна – Приемане на “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2021г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2020 г.“

Докладна – Приемане на “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2021г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2020 г.“

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково