Browsed by
Месец: ноември 2018

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 год. на територията на Община Аксаково

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 год. на територията на Община Аксаково

Доклада – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 год. на територията на Община Аксаково   Анализ към докладната – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 год. на територията на Община Аксаково План-сметка на разходите в дейностите “Чистота” и „Управление на дейностите по отпадъците” за 2019 г. Калкулация на планираните приходи от ТБО през 2019 г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на „Наредба за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно – информационни елементи“

Докладна – Изменение на „Наредба за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно – информационни елементи“

Докладна – Изменение на „Наредба за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно – информационни елементи“

Докладна – Предоставяне на минералните води – изключителна държавна собственост, за безвъзмездно управление и ползване от Община Аксаково

Докладна – Предоставяне на минералните води – изключителна държавна собственост, за безвъзмездно управление и ползване от Община Аксаково

Докладна – Предоставяне на минералните води – изключителна държавна собственост, за безвъзмездно управление и ползване от Община Аксаково

Проект за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на Община Аксаково за 2019г.

Проект за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на Община Аксаково за 2019г.

На основание чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за разпределение за общо и индувидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината. Съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, ОбС-Аксаково следва да определи имоти публична общинска собственост с НТП – пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване за паша на животни, отглеждани от местни животновъди. Във връзка с горното…

Read More Read More