Browsed by
Месец: ноември 2017

Докладна – Предложение за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2018 г.

Докладна – Предложение за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2018 г.

Докладна – Предложение за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2018 г.   Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково за 2018 година

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 год. на територията на Община Аксаково

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 год. на територията на Община Аксаково

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 год. на територията на Община Аксаково Анализ на основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково за средствата, необходими за осъществяване на дейността по неначисляване на ТБО в частта за сметосъбиране и сметоизвозване на лицата, подали заявление за това Калкулация на планираните приходи от ТБО през 2018 г. План-сметка на разходите в…

Read More Read More

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково Процедура за финансова или кредитна институция

Докладна – Изменение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Докладна – Изменение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Докладна – Изменение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услуги на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услуги на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково   Анализ на основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково Цена за административна услуга „Организация и реализиране на процедура по постъпили Заявления за разпореждане с имоти-общинска собственост „

Докладна – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

Докладна – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

Докладна – ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО ЗА 2018Г.- ПРОЕКТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО ЗА 2018Г.- ПРОЕКТ

На основание чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за разпределение за общо и индувидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината. Съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, ОбС-Аксаково следва да определи имоти публична общинска собственост с НТП – пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване за паша на животни, отглеждани от местни животновъди. Във връзка с горното…

Read More Read More