Browsed by
Месец: март 2017

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на община Аксаково

Докладна – Приемане на “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2019г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2018г.“

Докладна – Приемане на “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2019г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2018г.“

Докладна – Приемане на “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2019г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2018г.“ Проект “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2019г.“ Проект „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2017-2018г.“

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“

Докладна – Изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“

Докладна – Изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“