Browsed by
Месец: ноември 2016

Проект за изменение и допълване на Наредбата за обществения ред на община Аксаково – 23.11.2016г

Проект за изменение и допълване на Наредбата за обществения ред на община Аксаково – 23.11.2016г

Проект за изменение и допълване на Наредбата за обществения ред на община Аксаково – 23.11.2016г

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково – 15.11.2016г.

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково – 15.11.2016г.

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково – 15.11.2016г. Калкулация на планираните приходи от Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ през 2017 г. – 15.11.2016г.

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 год. на територията на Община Аксаково – 15.11.2016г.

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 год. на територията на Община Аксаково – 15.11.2016г.

Докладна – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 год. на територията на Община Аксаково – 15.11.2016г. Калкулация на планираните приходи от ТБО през 2017 г. – 15.11.2016г. ПЛАН – СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ В ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017 Г. – 15.11.2016г. Анализ на основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково за средствата, необходими за осъществяване на дейността…

Read More Read More

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково – 14.11.2016г.

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково – 14.11.2016г.

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково – 14.11.2016г. Анализ на размера на таксите за предоставените услуги за детски градини, детски ясли и детска кухня в Община Аксаково – 14.11.2016г.

Докладна – Изменение и допълнение на Методиката за определяне размера на общинските такси и цени на услуги предоставяни от Община Аксаково – 14.11.2016г.

Докладна – Изменение и допълнение на Методиката за определяне размера на общинските такси и цени на услуги предоставяни от Община Аксаково – 14.11.2016г.

Докладна – Изменение и допълнение на Методиката за определяне размера на общинските такси и цени на услуги предоставяни от Община Аксаково – 14.11.2016г. Анализ на размера на таксите за предоставените услуги от Обшинско социално предприятие „Домашен социален патронаж”, за детски градини и детски ясли в Община Аксаково – 14.11.2016г.

Проект – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.” – 08.11.2016г.

Проект – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.” – 08.11.2016г.

Проект – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.” – 08.11.2016г.